Hierarchia

   Napisane przez: Janusz "Ivellios" Kamieński

W Bractwie Rivendell stosujemy hierarchiczny podział, umożliwiający szybkie podejmowanie decyzji oraz odznaczanie osób o szczególnym wkładzie w naszą pracę. W celu wyróżnienia podziału ról stworzyliśmy wewnętrzne rangi, które w sposób naturalny informują o ważności wybranej osoby.

Podzieliliśmy rangi na dwa typy: grupowe (kolory) oraz personalne (gwiazdki). Kombinacja tych dwóch elementów pozwala ustalić z kim mamy do czynienia. Z tego podziału wyłamują się dwie rangi specjalne, o których piszemy na końcu tego tekstu.

Rangi Grupowe

Zacznijmy od grup, gdyż jest to podstawowy podział w Bractwie Rivendell. Bractwo dzielimy zasadniczo na trzy grupy: Zwykłych Członków, Stałych Członków oraz Opiekunów Bractwa. Funkcje poszczególnych grup opisano poniżej. Warto zauważyć, że przynależność do grupy wyższej oznacza równocześnie przynależność do grupy niższej.

Zwykli Członkowie Bractwa

Zwykli Członkowie to osoby, które mogą być dwojakiego typu. Najczęściej są to Ci, którzy niedawno dołączyli do Bractwa i nie zdążyli jeszcze aktywnie zaistnieć na naszym forum. Ranga ta stanowi najniższy szczebel i oznacza osoby, które dopiero poznają Bractwo lub nie zdążyły jeszcze rozkręcić się w nim na dobre. Taką rangę otrzymują także osoby, które od dłuższego czasu nie działały na forum Bractwa lub niemal zupełnie straciliśmy z nimi kontakt. W szczególności dotyczy to osób, które nie pojawiają się na forum i zlotach od długiego czasu. Po długim czasie osoby takie są wykluczane z Bractwa.

Stali Członkowie Bractwa

Stali Członkowie to Ci spośród nas, którzy wykazali się aktywnością w Bractwie. Są to osoby, które przybywają na Zloty, pojawiają na spotkaniach, często pracują na forum i prowadzą inne działania na rzecz Bractwa. Osoby z tej grupy nie posiadają więcej praw niż Zwykli członkowie, ale posiadają większe doświadczenie i wiedzę, którymi mogą dzielić się z nowymi osobami.

Opiekunowie Bractwa

Opiekunowie to specjalna grupa doradców zwana niejednokrotnie Radą Opiekunów lub też po prostu Radą. Wzorując się na modelu znanym nam z dzieł Tolkiena grupa ta zajmuje się podejmowaniem decyzji dotyczących całego Bractwa. Do tej grupy należą zaufani doradcy i doradczynie Mistrza Bractwa. Razem z nim dyskutują o sprawach związanych z Bractwem. Opiekunowie w większości przypadków służą jedynie radą Mistrzowi, nim ten podejmie decyzję. Zdarza się jednak, że przed podjęciem decyzji, Mistrz Bractwa, przeprowadza głosowanie, aby poznać zdanie większości. Niejednokrotnie Opiekunowie otrzymują od Mistrza zgodę na własnoręczne podejmowanie decyzji w wybranych kwestiach. Do Opiekunów Bractwa zalicza się też Przedstawiciela Bractwa, który jest opisany dalej. Posiada on jednak odrębną rangę.

Rangi Personalne

Rangi tego typu są oznaczane dodatkowo poprzez umieszczenie na paskach w odpowiednim miejscu gwiazdy. Położenie i kolor, a także ilość gwiazd nie pozostają bez znaczenia. Gwiazdy są zamieszczane aby zaznaczyć istotne wyróżnienie się osoby spośród jej grona. Gwiazda umieszczona na żółtym pasku oznacza osobę wyróżnioną spośród wszystkich Członków Bractwa. Gwiazda na białym tle może oznaczać kogoś wyjątkowego pośród członków Stałych, ale jak dotąd ranga tego typu nie powstała (wyjątkiem jest jedna z rang specjalnych).

Zwierzchnik Domu

Zwierzchnicy Domów to ważne osoby dbające o dobro twórczości całego Bractwa. Każdy z nich podjął się opieki nad wybraną dziedziną nauki lub sztuki. W ramach opieki nad Domami dbają oni o ich porządek i mają prawo rozporządzać  jego pracą wedle ustalonych przez nich zasad. Zwierzchnikiem Domu może zostać każdy Członek Bractwa, toteżranga ta nadaje mu jedną gwiazdkę na żółtym polu. Zwierzchnicy Domu podlegają odpowiedzialnością w kwestiach Domów tylko i wyłącznie przed samym Mistrzem Bractwa.

Przedstawiciel Członków Bractwa

Przedstawiciel Członków to jedna osoba, która wybierana jest w sposób demokratyczny spośród wszystkich osób nienależących do Rady Opiekunów. Osoba ta ma prawo pojawiania się na zebraniach Rady i zabierania na niej głosu. Ma także prawo głosowania w Radzie, jeżeli takie zarządzi Mistrz Bractwa. Osoba taka ma stanowić łącznik pomiędzy Opiekunami (wybieranymi przez Mistrza) a Członkami Bractwa (którzy wybierają swojego Przedstawiciela). Przedstawiciel nie posiada rangi grupowej Rady Opiekunów. Jego ranga grupowa jest taka sama jaką miał przed objęciem tego stanowiska. Wyróżniają go jedynie dwie gwiazdy. Działania Przedstawiciela określa on sam, jednak podlega on wciąż pod Radę Opiekunów, a na wniosek większości Członków Bractwa może zostać przeprowadzony ponowny jego wybór.

Zastępca Mistrza Bractwa

Osoba Zastępcy Mistrza Bractwa jest zawsze równocześnie członkiem Rady Opiekunów. Stąd musi posiadać najwyższą Rangę Grupową w Bractwie. Wyróżnia się dwoma gwiazdkami na żółtym tle. Osoba ta ma prawo decyzyjne takie samo jak Mistrz, z tą jednak różnicą, że każda decyzja może zostać zmieniona przez samego Mistrza. Zastępca nie decyduje jednak o składzie Rady Opiekunów, ani nie ma prawa zmieniać struktur Bractwa jak i Kodeksu. Może podejmować decyzje jedynie w codziennych sprawach i zmieniać decyzje innych, niżej postawionych Członków Bractwa (Opiekunów i Zwierzchników).

Mistrz Bractwa

Posiada największą moc decyzyjną. Może wpływać na decyzje każdego przedstawiciela stojącego niżej (Opiekunów, Zwierzchników Domów jak i swojego Zastępcy). Podejmuje ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmowanej prze Radę Opiekunów, nawet gdy przeprowadzone zostało głosowanie na jego prośbę. Mistrz Bractwa zobowiązuje się dbać o jego dobro i przestrzegać Kodeksu. Stoi na straży dobra wszystkich Członków Bractwa i w jego obowiązku leży obiektywna ocena działań każdego z nich. Mistrz Bractwa posiada dwie gwiazdy na żółtym tle, co oznacza, że reprezentuje wszystkich Członków Bractwa, a zarazem jako jedyny posiada gwiazdę na niebieskim tle – symbol zwierzchnictwa nad wszystkimi niżej leżącymi grupami.

Rangi specjalne

Rangi specjalne uciekają wszelkim stopniowaniom. Osoby o tym statusie działają na specjalnych zasadach, które są szczegółowo omówione poniżej.

Honorowy Członek Bractwa

Jest to ranga specjalna przyznawana osobom, które w sposób niezwykły wpłynęły na losy Bractwa, współpracując z nim przez lata i pomagając w jego działalności. Niejednokrotnie osoby te nie są nawet zwykłymi Członkami Bractwa. Honorowi Członkowie nie mają prawa do głosowania i podejmowania decyzji (o ile nie są zwykłymi Członkami). Mogą jednak wspierać Radę Opiekunów swoim zdaniem i zabierać głos w sprawach Bractwa. Honorowych Członków dzieli się na dwie grupy: Zwykłych i Uznanych. Ci pierwsi mieli duży wkład w działania Bractwa, jednak Ci drudzy wspierali je przez wiele lat. Część byłych Członków Bractwa, którzy działali na wielu obszarach może zostać uznana za Uznanych Honorowych Członków.

Odczytywanie hierarchii

W ustalaniu ważności wybranej osoby w pierwszej kolejności kierujemy się Rangą Grupową a następnie Rangą Personalną. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, kto posiada większą moc decyzyjną. Jeżeli zestawić Opiekuna Bractwa i Przedstawiciela Członków, to ten pierwszy posiada wyższy poziom grupy, dlatego stoi wyżej. Zastępca Mistrza posiada oprócz najwyższej Rangi Grupowej dwie gwiazdy. Opiekunowie mogą mieć najwyżej jedną, związaną ze Zwierzchnictwem nad Domem – stąd stoi on nad nimi, ale pod Mistrzem, który przewodzi Radzie.

Istnieje ważne odstępstwo od tych zasad. Przedstawiciel Członków Bractwa, nigdy nie może przewyższać Zwierzchnika Domu w kwestiach tego Domu. Nadal jednak, o ile Zwierzchnik jest tylko Członkiem Bractwa, może wpływać decyzyjnie na inne jego działania.